Bylo na čase..

Odkaz na připravované VO zde

 

Nejdůležitější změny:

 

Provoz dálkově ovládaných neobsazených stanic (dále jen „hotspotů) je možný pouze na
kanálech č. 18, 23, 71, 72 a 73. Při provozu musí být dodrženy tyto podmínky:

a) Pro komunikaci uživatelů stanic mohou být využity pouze dva vzájemně
propojené hotspoty. Současné vysílání identické relace prostřednictvím více
hotspotů je vyloučeno;

b) maximální délka nepřerušovaného vysílání (relace) hotspotu je 2 minuty. Poté
musí hotspot automaticky alespoň na 5 sekund ukončit vysílání;

c) maximální zisk antény hotspotu je 0 dBd. Hotspoty nelze zřizovat ve vzdálenosti
menší než 15 km od státní hranice;

d) doprava modulace mezi hotspoty smí být vedena prostřednictvím sítí
elektronických komunikací. Zdrojem modulace a řídících dat k propojení dvou
hotspotů však musí být vždy stanice pracující na kmitočtech dle čl. 2 odst. 2;

e) za provoz hotspotu odpovídá provozovatel. Ten je povinen učinit taková
technická opatření, aby nedocházelo ke zneužití stanice. Zároveň je povinen na
žádost Úřadu provést nápravná opatření včetně vypnutí hotspotu v případě, že
Úřad vyhodnotí stanici jako zdroj rušení na základě stížnosti na provoz tohoto
hotspotu ze strany zahraničních administrací nebo jiných uživatelů stanic
využívajících rádiové kmitočty dle čl. 2 odst. 2.

 

 

Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz (dále
jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů
a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění
č. VO-R/7/11.2016-12 zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování občanských radiostanic v pásmu
27 MHz. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních
a telekomunikačních správ (CEPT), zejména z rozhodnutí CEPT č. CEPT/ECC/DEC(11)03
z 24. června 2011 o harmonizovaném využití kmitočtů občanského pásma (CB) rádiovými
zařízeními, pozměněného 17. června 2016, a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/53/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání
rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 Úřad obdržel podněty týkající
se provozování dálkově ovládaných neobsazených stanic (hotspotů), jejichž využívání se
v posledních letech rozšířilo. Na jednu stranu provozovatelé hotspotů požadují více
kmitočtového spektra pro svá zařízení, na druhou stranu ostatní uživatelé občanských
radiostanic zaznamenávají rušení a zhoršení možností komunikace. Z kontrolních měření
a monitorování spektra prováděných Úřadem (v r. 2022 monitoringy č. 2205-171 a 2205-172)
vyplynulo, že provozovatelé hotspotů využívají i jiné kanály než kanály č. 18 a 23, které byly
pro dálkově ovládané neobsazené stanice přednostně určeny. Na druhou stranu některé
kanály z rozsahu č. 41 až č. 80 byly velmi málo využívány. Dále Úřad na základě těchto
monitoringů předmětné části rádiového spektra zjistil, že současná praxe provozovatelů
hotspotů je taková, že jeden uživatel aktivací jednoho hotspotu uvede v činnost (vysílání)
všechny hotspoty zapojené v síti. V současnosti je to cca 60 hotspotů na 20 rádiových
kanálech. Taková praxe však odporuje jak zásadě účelného využívání spektra, tak i účelu
a způsobu využití CB pásma, které je primárně určeno pouze pro spojení mezi dvěma
stanicemi. (Je-li spojení vedeno prostřednictvím jiné stanice, zbývá 59 stanic, využívajících
zbytečně rádiové spektrum.) Jedná se rovněž o kompenzaci maximálního povoleného výkonu,
neboť současný systém umožňuje každou relaci vedenou prostřednictvím hotspotů šířit
prakticky celoplošně, což je v rozporu s výše uvedeným účelem využití CB pásma. Byly
zaznamenány i případy vysílání dlouhých monologů bez uskutečnění spojení vedených
s cílem znepřístupnit kanál jiným uživatelům pásma.

Na základě těchto skutečností provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v článku 2 tohoto
všeobecného oprávnění následující změny:

V odst. 3 písm. d byla upřesněna definice vysílání bez příjmu;

v odst. 3 písm. g byla přidána podmínka nevysílat bez spojení nebo pokusu
o navázání spojení s jinou obsluhovanou stanicí;

v odst. 8 byla zpřesněna dikce odstavce, aby bylo jasné, že dálkově ovládané
neobsazené stanice lze provozovat výhradně na kanálech k tomu určených.
Současně byl rozšířen počet kanálů určených pro tyto stanice ze dvou na pět přidáním
kanálů č. 71, 72 a 73 a dále byly stanoveny podmínky pro provoz neobsluhovaných
stanic vycházející z poznatků monitorování spektra a kontrol prováděných Úřadem,
včetně požadavku, aby v jednom okamžiku bylo možné aktivovat pouze jeden
„výstupní“ hotspot, což je jednoduše proveditelné kontrolérem DTMF bez zásahu do
radiostanic. Rovněž byla zohledněna skutečnost, že provoz neobsluhovaných stanic
na všeobecné oprávnění se nekonzultuje se zahraničními administracemi;

byl zrušen dosavadní odst. 12, neboť nepřípustnost komerčního využití stanic je
stanovena již v čl. 2 odst. 3 písm. f.

Článek 3 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12.

Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

Konečně je to doma a můžu začít měřit s jistou úrovní i na vyšších výkonech. Pořídil jsem pro to profesionální útlumák od Bird RF 1500-WA-FFN-40 v zakázkovém provedení s útlumem 40dB, DC-3 GHz +- 0,5 dB.
V kombinaci s druhý menším pak nebude nutné používat interní attenuátor ve spektráku, kterým by se zvyšovala DANL spektráku a zároveň nebude riziko vzniku intermodulací na jeho mixéru.

 

Technické údaje jsou k dispozici zde https://birdrf.com/Products/Test%20and%20Measurement/Attenuators/1-5kW/1500-WA-Series_Uni-Directional-Attenuators.aspx

 

 

 

Ano, něco se chystá. Rozšíření laboratorní části HamShacku o možnost měření NPR přijímačů. Momentálně zprovozněno se zapůjčeným notch filtrem. V plánu je stavba vlastního s útlumem alespoň -90dB, tak uvidíme.